Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości ? najważniejsze informacje

Wykonując pewne zawody musimy mieć świadomość, że błędy przez nas popełnione w trakcie wykonywania konkretnych czynności zawodowych mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, które skutkować mogą np. stratami finansowymi klienta lub jego uszczerbkiem na zdrowiu. Dlatego istnieje spis zawodów, które zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Dzięki posiadaniu takiego ubezpieczenia osoba, która popełniła błąd lub dopuściła się zaniechania będzie mogła zapłacić ewentualne odszkodowanie nie z własnych środków, lecz z środków pochodzących z polisy. Takie rozwiązanie pozwala, więc odpowiednio zabezpieczyć interesy osoby ubezpieczonej oraz klientów, którzy korzystają z jej usług. Przykładem zawodu, który objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zawód pośrednika nieruchomości. Na jego przykładzie warto dowiedzieć się więcej o tego rodzaju ubezpieczeniu, aby mieć świadomość jak ważną rolę może ono pełnić.

Minimalna suma gwarancyjna, na jaką powinno być zawarte takie ubezpieczenie pośrednika wynosi 25 000 euroZapis o obowiązkowym ubezpieczeniu pośredników nieruchomości wskazuje, że objęte są nim osoby fizyczne posiadające licencje pośrednika nieruchomości oraz przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na tego rodzaju pośrednictwie. Ubezpieczenie pośrednika nieruchomości chroni odpowiedzialność cywilną pośrednika za szkody, jakie zostały wyrządzone zarówno przez osobę ubezpieczoną, jak i przez pracowników pracujących pod jej nadzorem. Obejmuje ono konkretnie różnego rodzaju szkody, jakie wyrządzone zostały w następstwie działania lub zaniechania, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Bardzo ważne jest, aby dana szkoda została wyrządzona w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, gdyż tylko wtedy będzie podstawa do wypłacenia ewentualnego odszkodowania. Pamiętajmy, że obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności związanej z pośrednictwem nieruchomości, dlatego należy odpowiednio wcześniej wybrać najlepszą dla nas ofertę.

Decydując się na tego rodzaju ubezpieczenie musimy mieć świadomość, że ustawa precyzyjnie określa minimalną sumę gwarancyjną (odnoszącą się do jego lub wszystkich zdarzeń objętych umowa ubezpieczeniową), na jaką powinno być zawarte takie ubezpieczenie pośrednika. Obecnie wynosi ona 25 000 euro. Jest to suma, która z pewnością zapewni wysoki stopień ochrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, niemniej jednak niekiedy bywają sytuacje, kiedy taka wysokość ubezpieczenia jest niewystarczająca, a koszty szkód znacznie przekraczają wartość ubezpieczenia. W dodatku szkody lub zaniechania mogą dotyczyć sytuacji, które nie zostały ujęte w umowie ubezpieczenia. Aby chronić się przed tego rodzaju sytuacjami najlepiej poszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia. Co prawda będzie to wiązało się z większymi kosztami jej pozyskania, jednak z pewnością warto rozważyć skorzystanie z takiego rozwiązania, aby mieć pewność, że wszelkie roszczenia klientów będziemy mogli w całości pokryć z polisy ubezpieczeniowej. O jakie zapisy warto poszerzyć swoje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? Na pewno warto, aby w umowie ubezpieczenia znalazły się zapisy o rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami o szkody, jakie zostały wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa zarówno osoby ubezpieczonej, jak i osób, za które ponosi ona odpowiedzialność. Powinniśmy także umieścić w umowie poszerzenie ochrony ubezpieczenia o szkody, jakie zostały spowodowane umyślną winą osób pracujących pod nadzorem ubezpieczonego. Ważny jest także tzw. wsteczny okres odpowiedzialności, dzięki której ważność danego ubezpieczenia jest zachowana nawet, jeśli ubezpieczony zapomniał wykupić nową polisę. Oczywiście możliwości dostosowania umowy ubezpieczenia cywilnego pośredników nieruchomości do naszych potrzeb są bardzo szerokie ? musimy jednak starannie zapoznać się z różnymi ofertami, aby wybrać firmę, która pod tym względem daje nam największe możliwości i najbardziej atrakcyjne ceny.

Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie rodzaje szkód są chronione z ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami. Istnieją, bowiem wyłączenia, których zaistnienie nie będzie podstawą do wypłacenia odszkodowania. Przykładem wyłączenia są np. szkody, polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie mienia oraz szkody wyrządzone przez osobę ubezpieczoną jej małżonkowi, wstępnemu i zstępnemu rodzeństwu czy powinowatym w tej samej linii lub stopniu. OC pośrednika nie obejmuje również szkód polegających na zapłacie kar umownych oraz szkód powstałych na skutej aktów terroru, zamieszek, działań wojennych czy rozruchów. Warto również wiedzieć, że wyłączenia dotyczą szkód wyrządzonych osobie, z którą ubezpieczony pośrednik pozostaje we wspólnym pożyciu, szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go licencji, jak również szkód zaistniałych w czasie zawieszenia licencji zawodowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której konkretna szkoda jest następstwem wykonywania działań związanych z pośrednictwem w handlu nieruchomościami przed zawieszeniem licencji zawodowej lub jej utraceniu. Jak więc możemy zauważyć wyłączenia w tego rodzaju umowach ubezpieczenia są bardzo różnorodne i nie jest ich mało, co sprawia, że osoby pragnące uzyskać wysokiej, jakości ochronę ubezpieczeniową powinny przemyśleć zakup dodatkowego ubezpieczenia zawodowego.

Jak trafnie wybrać ubezpieczenie pośrednika nieruchomości, które zapewni nam skuteczną ochronę na wypadek zaistnienia różnych szkód? Po pierwsze musimy dokładnie przeanalizować swoją pracę ? od tego czy jesteśmy zwykłymi pracownikami, pracodawcami czy licencjonowanymi pośrednikami zależy wybór zakresu ochrony ubezpieczenia. Niezwykle ważna jest również nasza odpowiedzialność ? czy większość zadań wykonujemy samodzielnie, czy może odpowiadamy za innych pracowników. Zwracając uwagę na dwa wymienione wyżej elementy łatwiej będzie nam precyzyjnie określić nasze potrzeby związane z posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Pamiętajmy oczywiście o dokładnym zapoznaniu się z ofertami różnych firm ubezpieczeniowych, gdyż mogą one różnić się od siebie wieloma elementami decydującymi o tym, czy wykupienie danego ubezpieczenia będzie dla nas korzystne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>